הפחתת תשלומי מינהל

הפחתת תשלומי מינהל

קביעת גובה התשלומים הנדרשים על ידי המינהל מתבססים על שומות מקרקעין.

בטרם ביצוע התשלום למינהל ממולץ להתייעץ עם שמאי מקרקעין מוסמך שיבחן בעבורכם
את שומת המינהל לפיה נקבע הסכום לתשלום.

לרשותכם 30 ימים מיום קבלת דרישת התשלום (המפרט הכספי) לערר על גובה
התשלום הנידרש מכם.
להלן תרשים המציג באופן גרפי את הליך ההשגה על שומת מקרקעין מטעם המינהל: