הפחתת היטל השבחה בירושלים ובמרכז

הפחתת היטל השבחה בירושלים ובמרכז

היטל השבחה הינו היטל המשולם לרשות המקומית עבור עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

שיעור ההיטל הינו מחצית מגובה ההשבחה.

גובה היטל השבחה בירושלים כמו ביתר המקומות נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הרשות
המקומית בהתבסס על שומת מקרקעין שנערכת לבחינת ההשבחה.
שומה זו אינה סוף פסוק ובמקרים רבים ניתן להפחיתה בצורה משמעותית.

תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה מסדיר את הליך הערעור על גובה היטל ההשבחה הנדרש.

על הבעלים / חוכר לדורות לפנות לשמאי מטעמם על מנת שזה יערוך שומה נגדית אשר תוגש
לשמאי מכריע שידון בטיעוני הצדדים ויקבע את גובה ההיטל לאחר ששמע את הצדדים.

יש לציין כי הליך זה כרוך בהוצאות שכר טרחה הן לשמאי מטעם הבעלים / החוכר לדורות והן לשמאי
המכריע.

שכר הטרחה של השמאי המכריע קבוע בתקנות התכנון והבנייה וכיום הינו:
על חלק הסכום העולה על             ועד לסכום                   השכר
0 ₪            500,000 ₪                     3%
500,000 ₪            1,000,000 ₪                     2%
1,000,000 ₪            2,000,000 ₪                     1%
2,000,000 ₪
                    0.5%

בבחירת שמאי מקרקעין לביצוע השומה הנגדית חשוב לבחור בשמאי שעוסק בתחום ומעודכן בשינוי חקיקה
וכן בהחלטות של ועדות ערר השונות ושל השמאים המכריעים.

הבחירה בשמאי הנכון יכולה לחסוך כסף רב וזמן בנושא הפחתת היטל השבחה בירושלים ובמרכז.