ממונה בטיחות בעבודה – מהם התפקידים שלו?

על פי החוק, כל ארגון אשר מועסקים בו 50 עובדים ויותר מחויב להעסיק ממונה בטיחות.

על פי החוק, כל ארגון אשר מועסקים בו 50 עובדים ויותר מחויב להעסיק ממונה בטיחות.

תחום הבטיחות במקום העבודה הוא תחום רחב וכולל מגוון רחב של סיכונים בהתאם למאפייניו של מקום העבודה ולסביבת העבודה בפועל. על מנת להכיר את הסיכונים הקיימים ולהכיר את תקנות העבודה הקיימות, מסלול ההכשרה של הממונה לבטיחות כולל מספר התמחויות ספציפיות כך שבסיומה של ההכשרה יוכל להיכנס הממונה לבטיחות לתפקיד בתחום התמחות בה הוכשר.

מידי שנה מתרחשות בישראל תאונות רבות בסביבת העבודה ובשל כך המקומות המרכזיים בהם המדינה דורשת ומחייבת למנות ממונה בטיחות חיצוני שיקדם את נושא הבטיחות ויפקח על ביצוע תקין נוהלי בטיחות בעבודה הם המקומות המועדים לפורענות: מפעלים בעלי סיכון, אתרי בנייה, פרויקטים של עבודות חשמל, ענף החקלאות. על מנת ליצור סביבת עבודה בטוחה יש צורך בבעל מקצוע אשר יהיה על תקן של איש מקצוע לכל נושאי הבריאות והבטיחות התעסוקתית של כלל העובדים. התפקיד העיקרי של ממונה הבטיחות הוא לפקח ולאתר מפגעים במקום העבודה, ולוודא שהארגון פועל להקטנת הסיכונים והסרת המפגעים ומספק סביבת עבודה בטוחה ובריאה לעובדים, תוך מתן פתרונות מקצועיים על מנת ליעל ולשפר תהליכים בטיחותיים בסביבת העבודה. על ממונה הבטיחות להכין תוכנית הדרכת בטיחות מעודכנת לעובדים ולדאוג להטמיעה אותה הלכה למעשה בקרב עובדי הארגון.

תפקידיו הרבים של ממונה הבטיחות בעבודה מוגדרים ומפורטים בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ואלו הם:

 • לבצע סריקה של סביבת העבודה לצורך איתור מפגעי בטיחות ולדווח עליהם למעביד.
 • לבצע בדיקה ולוודא שקיימים התקנים תקינים לבטיחות סביבת העבודה.
 • לוודא שמתקיימים סדרי בטיחות בכל הרבדים של סביבת העבודה - בתהליכי העבודה, במתקני העבודה, במבנה ובציוד.
 • להכין תוכנית בטיחות ולדאוג לעדכן אותה באופן שוטף על פי התקנות ובהתאם לפעילות המפעל.
 • לדאוג ולוודא שתוכנית הבטיחות מיושמת הלכה למעשה במפעל.
 • ללמוד ולבחון את תאונות העבודה הקודמות שהתרחשו במפעל לצורך הסקת מסקנות והפקת לקחים לעתיד.
 • לבצע ארגון וריכוז של כל המידע הקיים לגבי תאונות העבודה שהתרחשו במפעל.
 • לדאוג להעביר לכלל העובדים את המידע באשר לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
 • לאתר ולבצע סימון של ציוד, חומרים ותהליכי עבודה שיש בהם סכנה.
 • לבצע התקנה של שילוט המסביר ומדריך כיצד יש להשתמש בציוד להגנה אישית ובכלי העבודה המסוכנים.
 • לבצע סימון של ציוד החייב בבדיקות תקופתיות ולאכוף את ביצוע בדיקתו.
 • לבדוק ולוודא התנהלות תקינה של קיום בדיקות רפואיות במפעלים בהם קיימת חשיפת עובדים לחומרים מסוכנים.
 • לעבוד בשיתוף פעולה עם הועדה לבטיחות המפעל.
 • לדאוג לביצוע בדיקה סביבתית תעסוקתית באמצעות מעבדה מוסמכת באם קיימת דרישת בדיקה בחוק.
 • להכריז על הפסקת עבודה במידה של סכנה לעובדים תוך דיווח מידי למעביד.
 • לבדוק שמתקיימת שגרת תרגולים למצבי חירום.

כל מי שמעוניין להפוך לממונה בטיחות צריך לעבור קורס בתחום ולעבור הכשרה בתחום התמחות ספציפי. במסגרת הלימודים מקבלים כלים רבים להדרכת עובדים לעבודה בטוחה ולניהול נושא הבטיחות בסביבות עבודה שונות. כאשר ממונה בטיחות הוא מקצוע המוגדר בחוק ובתקנות בניגוד ליועץ בטיחות שאינו מוגדר בחוק או בתקנות השייכים לתחום הבטיחות. ממונה הבטיחות במפעל משמש למעשה כדמות האוכפת את תקנות הבטיחות והגיהות במקום העבודה. הן כאשר העובדים מבצעים את העבודה בתחומי המפעל והן כאשר הם מבצעים עבודה בשליחות מחוץ לסביבת המפעל. הממונה על הבטיחות ממונה לתפקיד על ידי הנהלת המפעל/הארגון או על ידי הבעלים במטרה לשמש יועץ על ולשמור בטיחותם של העובדים ובטיחות סביבת העבודה.