קבלת היתר לשימוש חורג לעסקים

היתר לשימוש חורג מאפשר לבעל עסק להפעיל את העסק שלו גם במקום שלא מיועד לפעילות עסקית מהסוג שהוא מקיים. דוגמה אחת להתעוררות הצורך בקבלת היתר זה – שניתן ע"י הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה – היא כשרוצים להפעיל גן אירועים על קרקע שמיועדת לשימוש חקלאי, ועוד מקרים נפוצים שבהם מוגשת בקשה לקבלת היתר שימוש חורג לעסקים הם כשרוצים להפעיל משרד בבניין המיועד למגורים בלבד.

את הבקשה להיתר יש להגיש בהתאם לתקנות הרישוי והבנייה. כדאי לדעת כי בספטמבר 2016 עודכנו תקנות אלה, במטרה להקל על בעלי עסקים. יחד עם זאת גם במציאות הנוכחית מדובר בהליך יחסית מורכב ועל-מנת למקסם את סיכוי אישור השימוש החורג, מומלץ להיעזר במומחים בתחום הרישוי בעלי ניסיון ספציפי בבקשות לאישור שימושים חורגים.

מדוע חשוב כל כך ההיתר?

עפ"י חוק רישוי עסקים, עסק שאינו פועל במבנה בעל היתר בנייה מתאים לא יוכל לקבל רישיון עסק, ובעצם לא יוכל לפעול כחוק. בכל אזור ישנה תוכנית בניין עיר רלוונטית שקובעת למעשה אילו שימושים אפשריים בכל תא שטח, ומתוך תוכנית זו, שנקראת גם תב"ע, נגזרים היתרי הבנייה. כשהתב"ע לא מאפשרת פעילות עסקית מהסוג הרצוי על-ידכם במקום שבו אתם מעוניינים להפעיל את העסק, אין כמובן היתר בנייה מתאים, ובהיעדר היתר בנייה הדרך היחידה להכשיר את הפעילות העסקית ולקבל את רישיון העסק המיוחל היא היתר שימוש חורג.

כיצד יש להגיש בקשה להיתר שימוש חורג?

בקשה לקבלת היתר לשימוש חורג לעסק יש להגיש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, כשהיא חתומה ע"י איש מקצוע מוסמך: מהנדס בניין, אדריכל, הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות.

רשימת המסמכים אותם יש לצרף לבקשה כוללת נסח טאבו, מפת מדידה עדכנית (מהשנה האחרונה), תוכניות מפורטות של הבניין ותשריטים סכמתיים של שטחי הבנייה. לעתים נדרשים גם מסמכים נוספים כגון אישור פטור מביצוע התאמות נגישות, ובכל מקרה הבקשה כוללת גם פירוט של השימוש הצפוי במבנה ונימוקים לצורך בהיתר.

מרכיב נוסף בהגשה בקשה להיתר שימוש חורג לעסקים הוא פרסום הבקשה בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 149 (א) בחוק התכנון והבנייה: יש להודיע על הגשת הבקשה בעיתון וכן בחזית הבניין שעבורו נדרש ההיתר, וזאת באופן בולט. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מיידעת את כל הבעלים בנכס בבניין הנ"ל וכן בבניינים סמוכים. כל מי שחושש כי מתן היתר לשימוש חורג יפגע בנכס שלו רשאי להגיש לוועדה התנגדות.

הליך אישור שימוש חורג

השלב הראשון הוא קליטת הבקשה ובדיקה האם בוצעו כל הפרסומים ההכרחיים. שלב זה מושלם תוך 10 ימים. השלב השני הוא בדיקה של מהנדס הוועדה המקומית לגבי קיומם של תנאי בקרה מרחבית. שלב זה מתבצע תוך 45 ימים. אם הוגשו התנגדויות הן יידונו בוועדה תוך 45 יום מהמועד שבו התקבלת חוות הדעת הנ"ל של המהנדס. אם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הינה בעלת זכויות במקרקעין, נדרשת גם תגובתה. בחלק מהמקרים תאושר הבקשה לשימוש חורג בתנאים מסוימים, ואם כך הדבר יש להגיש בקשה מתוקנת, שתיבדק בתוך 30 יום.