השגה על שומת היטל השבחה – ע"י שמאי מכריע

בעת מימוש זכויות בדרך של הוצאת היתר בניה ו/או מכירה נידרש לעיתים תשלום היטל השבחה ע"י הועדה המקומית (העירייה).

החיוב בהיטל השבחה מתבסס על שומת מקרקעין שנערכת ע"י שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית (שומת הועדה).
לדרישת התשלום ע"י הועדה מצורפת שומת הועדה כך שהבעלים יוכלו לפנות לשמאי מקרקעין מטעמם על מנת שייבחן את החובות בהיטל ואת אפשרויות ההפחתה העומדות בפני הבעלים.
במידה והוחלט ע"י הבעלים כי הם מעוניינים להגיש בקשה למינוי שמאי מכריע (תוך 45 ימים מקבלת הודעת התשלום מצד הועדה) יפנו הבעלים בד"כ באמצעות השמאי מטעמם למועצת השמאים על מנת שזו תמנה שמאי מכריע למחלוקת שבנדון.
חשוב לציין כי הליך זה לוקח זמן ולהלן פירוט הזמנים שנקבעו בתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה להכרעה לפי שמאי מכריע או שמאי מייעץ) 2008:

לאחר הפניה למועצת השמאים תתקבל הודעה על מינוי שמאי מכריע ולרשות הבעלים (המבקש) 21 ימים מיום קבלת ההודעה להמציא לשמאי המכריע שמונה את השומה האחרת וכן מסמכים נוספים הדרושים לשמאי המכריע על מנת שזה יוכל לדון במחלוקת השמאית.

לאחר מסירת החומר לשמאי המכריע ולשמאי הועדה, קובעות התקנות כי לשמאי הוועדה 30 ימים לתת את התייחסותו לחומר שהוגש לשמאי המכריע מטעם הבעלים.

השמאי המכריע יקיים דיון תוך 45 ימים מיום הגשת תגובת שמאי הוועדה לחומר שהוגש לשמאי המכריע ע"י הבעלים. אולם במידה והחליט השמאי המכריע כי אין צורך בקיום דיון הוא יודיע על כך לצדדים תוך 21 ימים. 

לאחר קיום הדיון ימסור השמאי המכריע את פרוטוקול הדיון לצדדים.

השמאי המכריע יכריע במחלוקת בתוך 60 ימים מיום סיום הדיון האחרון או מיום בו התקבלה תגובת הצדדים ככל שזו התקבלה ויודיע לצדדים על קבלת החלטתו.


לסיכום,

כעת נפרוש על ציר זמן את הליך ההשגה ואת משך הטיפול: 

 

 

דהיינו ע"פ סדר הזמן שנקבע בתקנות מדובר בחצי שנה מיום ההחלטה אולם בפועל ולאור העומס בתיקים המנוהלים ע"י השמאים המכריעים לוח הזמנים עד לקבלת השומה המכרעת ארוך יותר.